Google+ Followers

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΤΩΧΕΙΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης / 16- 06- 2011
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφ. 192/ 2011
Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους
50.000,00€ (πενήντα χιλιάδων ευρώ) για την μίσθωση πούλμαν για την
υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
1. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΩΝ 21. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
2. ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΩΝ 22. ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 23. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ
4. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 24. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΩΝ / ΠΡΟΣΗΛΘΕ 25. ΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
6. ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΩΝ 26. ΜΑΡΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΩΝ
7. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 27. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 28. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΠΟΥΣΑ / ΠΡΟΣΗΛΘΕ
9. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 29. ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΩΝ
10. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 30. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΥΣΑ / ΠΡΟΣΗΛΘΕ
11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 31. ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ
12. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΥΣΑ
13. ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ 33. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
14. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ 34. ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΥΣΑ
15. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΡΩΝ 35. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ
16. ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΥΣΑ / ΠΡΟΣΗΛΘΕ 36. ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΩΝ
17. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΩΝ 37. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
18. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΩΝ 38. ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΩΝ
19. ΚΑΤΣΑΝΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 39. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ
20. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΩΝ 40. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μήνα Μαΐου του έτους
δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στις
10.06.2011/23903 σε κάθε ένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου
Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα αλλά και με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 32 μέλη από το σύνολο των 40 μελών. Οι λοιποί
απουσίασαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και δεν παρευρέθηκαν. Κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Σταύρος Κασιμάτης, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που νόμιμα
κοινοποιήθηκε.
Πριν από τη συζήτηση του 30ου (29ου Η.Δ.) θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Β.
Βουγιουκλάκης, Ι. Καλομπράτσου, Ν. Μπαρμπαγιάννη, Χρ. Νικητοπούλου.
Πριν από τη συζήτηση του 30ου (29ου Η.Δ.) θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αικ.
Κυλάκου, Ιφ. Γεωργακοπούλου.
Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπ. Αγιοβλασίτης.
Στο 30ο (29ο Η.Δ.) θέμα, ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με
αρ. πρωτ.: 24002/10.06.11 εισηγητικό έγγραφο που αφορά στην ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
με αριθμό – ημερομηνία εγγραφής: ΑΑΥ 133-10.06.11 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:
ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΛΩ-0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 133 - 10/6/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)
β) Του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 171/87, ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97
γ) Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2. Την αριθμ. 1/3-1-2011 απόφαση του Δημάρχου περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφει «με Εντολή του»
3. Την ανάγκη Μίσθωση πούλμαν για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια.
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού
διάθεσης.
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε
Προτείνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των κάτωθι Κ.Α.Ε. του οικ. έτους 2011
για την Μίσθωση πούλμαν για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια.
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Λογαριασμού Α/Α Τρ.πίστωση Τρ.Δέσμευση
Αδιάθετο
Μητρ.
15.6413.0003 Μίσθωση πούλμαν για την υλοποίηση του 1 50.000,00 50.000,00
0,00
προγράμματος θαλασσια μπάνια
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Με εντολή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00) €
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του υπό Φορέα ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
και των παραπάνω Κ.Α.Ε πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με τους παραπάνω α/α στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1.Ελεγκτικό Συνέδριο
ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΛΩ-0
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κ. Μ. Διακάτου
που μεταξύ άλλων είπε πως: «……..η συμμετοχή για κάθε περίοδο για τα θαλάσσια μπάνια είναι
μικρή αλλά το πρόγραμμα προσφέρει χαρά και ανακούφιση σε ανθρώπους του Δήμου μας που δεν
έχουν εναλλακτική λύση».
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελ. Παπουτσιδάκη η
οποία σημείωσε πως: «Θεωρούμε θετικό το πρόγραμμα για τα θαλάσσια μπάνια αλλά η έστω και
αυτού του μεγέθους μικρή εισφορά συμμετοχής του κόσμου είναι απαράδεκτη με τις υπάρχουσες
οικονομικές συνθήκες γι’ αυτό και ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπ’ όψιν του τα προαναφερόμενα
γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδων ευρώ) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε.:
15.6413.0003 οικονομικού έτους 2011 για την μίσθωση πούλμαν, προκειμένου να υλοποιηθεί το
πρόγραμμα για τα θαλάσσια μπάνια.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ελ.
Παπουτσιδάκη, Ν. Μπαρμπαγιάννη, Δ. Αμανατίδου.
Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Κορυδαλλός 21/06/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗΝ
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.1
Β.ΜΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ
ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΛΩ-0