Google+ Followers

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 15ης / 31- 08- 2011
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφ. 237/ 2011
Περίληψη: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου:
«Ανακαινίσεις χρωματισμών σε διαζώματα, κράσπεδα και παρτέρια του
Δήμου (έτους 2011)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00€».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
1. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΩΝ 21. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
2. ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΩΝ 22. ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΑ
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 23. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΩΝ
4. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 24. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
5. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΩΝ 25. ΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ
6. ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΩΝ 26. ΜΑΡΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ
7. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 27. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ
8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΥΣΑ 28. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
9. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 29. ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
10. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 30. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ 31. ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ
12. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
13. ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ 33. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
14. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ 34. ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
15. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΡΩΝ 35. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ
16. ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ 36. ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΩΝ / ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΩΝ 37. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
18. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΩΝ 38. ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΩΝ
19. ΚΑΤΣΑΝΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 39. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ
20. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΩΝ 40. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις τριάντα μία (31) του μήνα Αυγούστου του
έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την έγγραφη -Ορθή Επανάληψη-πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα στις 26.08.2011/33928 σε κάθε ένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις
διατάξεις του νέου Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα αλλά και με τις διατάξεις του Προγράμματος
«Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 36 μέλη από το σύνολο
των 40 μελών. Οι λοιποί απουσίασαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και δεν παρευρέθηκαν. Κηρύχθηκε από τον
Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Σταύρος Κασιμάτης, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση
που νόμιμα κοινοποιήθηκε.
Πριν από τη συζήτηση του 14ου (12ου Η.Δ.) θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ.
Τσιρακίδης.
Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπ. Αγιοβλασίτης.
Στο 14ο (12ο Η.Δ.) θέμα: ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με
αρ. πρωτ.: 33470/22.08.11 εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Δημόπουλου
και το αριθμ. πρωτ.: 2186/31.08.11 έγγραφο της «ΔΗΚΕΚ Α.Ε.» που αφορά στην οικονομική προσφορά
της, τα οποία έχουν ως εξής:
ΑΔΑ: 4Α87ΩΛΩ-35Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κορυδαλλός : 22-8-2011
Αρ. Πρωτ. : 33470
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ταχ. Δ/νση…: Γρ. Λαμπράκη 231,
τ.κ.: 181.20 Κορυδαλλός
e Δ/νση: www.korydallos.gr
Πληροφορίες.: Γ. Χιονίδης
Τηλέφωνο…..: 210 4990 468
FAX…………..:210 4990 469
e -mail: www.korydallos.gr
ΠΡΟΣ:
κ. Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου :
«Ανακαινίσεις χρωματισμών σε διαζώματα, κράσπεδα και παρτέρια του
Δήμου (έτους 2011)» ,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00€
Κύριε Πρόεδρε,
σε συνέχεια της έγκρισης της μελέτης του αναφερόμενου έργου, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης
σχετικής με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του Ν. 3669/08.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με δεδομένο τον προϋπολογισμό μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση του
έργου στην ΔΗΚΕΚ Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Των άρθρων 268 και 269 του Ν.3463/06
2. Του Π.Δ. 171/87 άρθρο 10.
3. Του Ν. 3669/08 άρθρο 28
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτές τις διατάξεις.
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Τ.Υ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Kορυδαλλός : 31/8/2011
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αρ. Πρωτ.:2186
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 240 Τ.Κ. 18122
ΤΗΛ.210 4941629
FAX: 210 4955870
Προς
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΘΕΜΑ :« ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΤΟΥΣ : 2011
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α.Ε. για το ανωτέρω έργο, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% , προσφέρει έκπτωση 3 %.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: 4Α87ΩΛΩ-35Γ
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Χρ. Παναγιωτακοπούλου η
οποία είπε ότι ψηφίζουν ΚΑΤΑ, λόγω «ΔΗΚΕΚ Α.Ε.».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπ΄ όψιν του τα προαναφερόμενα
γνωρίζοντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, των άρθρων 268 & 269 του
Ν.3463/06, του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων 2, 3 & 28 του Ν. 3669/08.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακαινίσεις χρωματισμών σε διαζώματα, κράσπεδα και
παρτέρια του Δήμου (έτους 2011)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00€ (συμπεριλ.
του Φ.Π.Α. 23%), με απευθείας ανάθεση στην «ΔΗΚΕΚ Α.Ε.» & έκπτωση 3%, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 268 & 269 του Ν.3463/06, του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων 2, 3
& 28 του Ν. 3669/08.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Χρ.
Παναγιωτακοπούλου, Ελ. Παπουτσιδάκη, Ν. Μπαρμπαγιάννη, Δ. Μπουρνάς, Δ. Αμανατίδου, Π.
Μαρνάς.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι.
Διάκος, Σπ. Αγιοβλασίτης, Ν. Νικολεουσάκος, Χρ. Νικητοπούλου.
Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Κορυδαλλός 09/09/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗΝ
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.1
Β.ΜΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ
ΑΔΑ: 4Α87ΩΛΩ-35Γ